wstsid06.jpg

Home | History | Activities's picture | Radio | Location | Project | Links

Project / Visitor

Wat Sri UK

aft00.jpg

aft02.jpg

กองบุญทุนการศึกษาพระภิกษุสามเณรและเด็กกำพร้า

เพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากรของชาติและศาสนา

สภาพปัญหา

เนื่องด้วย สถานการณ์ในปัจจุบัน มีกลุ่มกลุ่มเยาวชนจำนวนมากในเขตชนบทในสังคมไทย ที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาและขาดการดูแล ขาดความอบอุ่นจากครอบครัว เนื่องจากพ่อแม่แยกทางกันบ้าง หย่าร้างบ้างและความยากจน รายได้น้อย จึงทำให้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และได้มีโอกาสมาบวชเรียนธรรมวินัย ซึ่งเป็นทางออกที่ดี แต่ยังขาดแคลนทุนในการศึกษาเล่าเรียน เพื่ออนุเคราะห์ช่วยเหลือเยาวชนของชาติและศาสนา ให้มีคุณภาพดี   ดังนั้น ทางคณะพระบัณฑิตอาสาฯ จึงได้จัดโครงการกองบุญเพื่อเป็นทุนการศึกษาและค่าอาหาร ช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมขึ้น

 โดยมีจุดประสงค์   

1. เพื่อช่วยเหลืออนุเคราะห์พระเณรเยาวชนเด็กกำพร้าที่ด้อยโอกาส

                2. เพื่อส่งเสริมการศึกษาคุณธรรมของพระสามเณรเยาวชนผู้เป็นอนาคตของชาติและศาสนาให้ดียิ่งขึ้น

                3. เพื่อเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนทั่วไปที่มีน้ำใจ เมตตาได้สร้างกุศลบำเพ็ญบุญบารมี ส่งเสริมบุคลากรทางศาสนาและพัฒนาเยาวชนที่ด้อยโอกาส

ที่ปรึกษาโครงการ    

          1.พระราชวิมลโมลี  (ดำรง ทิฏฐธัมโม ปธ..) รองอธิการบดี

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตนครราชสีมา

รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา  เจ้าอาวาสวัดพายัพ เมืองนครราชสีมา

          2.พระอาจารย์ดร.มหาเหลา ปัญญาสิริ 

ระยะเวลาดำเนินการ        

  วันที่  9  มกราคม  2544 – ปัจจุบัน

ผู้ริเริ่มโครงการ  พุทธิเมธี ภิกขุ   บัณฑิตอาสามหาจุฬาฯ  พัฒนาชนบท 2540

คณะกรรมการ      ดำเนินงาน  

 1.พระมหาปกานนท์ พุทธิเมธี พระธรรมทูต  

 2.พระมหาอุทัย พลเทโว มหาจุฬาอาศรม บ.โนนกระถิน

 ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง  

.นครราชสีมา 30320

3.พระมหาคัมภีร์ ภูริสีโล ผอ.วิทยาลัย วิทยาเขต จังหวัดนครราชสีมา

วิธีดำเนินงาน 

1. ติดต่อ สำรวจพระสงฆ์สามเณรที่มีความตั้งใจศึกษา เรียนดีและมีความประพฤติดีที่ขาดแคลนยากจน 

2. จัดหาทุนสนับสนุน ช่วยเหลือตามโอกาส 

3. สำรวจและติดต่อ ผลการเรียนการปฏิบัติของผู้รับทุน (การช่วยเหลือ)

4. ติดต่อผู้มีน้ำใจ เมตตาเสียสละทรัพย์ช่วยเหลือด้านทุน ตามกำลังศรัทธา

คุณสมบัติผู้ที่รับการช่วยเหลือ

                1.เป็นพระสงฆ์ หรือสามเณร เด็กเยาวชนที่มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเรียนดี แต่ยากจนขาดแคลน

                2. มีความขยันและมีความประพฤติเรียบร้อย

3. ครอบครัวที่พ่อแม่แยกทางกัน หรือหย่าร้างและยากจนขาดแคลน

ติดต่อได้ที่

1. พระมหาปกานนท์ พุทธิเมธี วัดศรีรัตนาราม แมนเชสเตอร์ ยูเค  โทร.0044 161 9984427

2.ประเทศไทย พระมหาอุทัย พลเทโว นครราชสีมา 30320  

 โทร. 0066  (036 ) 330 -124 

ท่านผู้มีเมตตาจิต จะช่วยเหลือสงเคราะห์ทุนการศึกษา

ในระดับการศึกษาธรรมชั้นตรี(มัธยม)    ทุนละ 2.500 บาทต่อปี หรือช่วยเหลือตามกำลังศรัทธา

ระดับมัธยมปลาย      จำนวน 3,000 บาท

ในระดับการศึกษาบาลี (อุดมศึกษา)   ทุนละ, 5000 บาท   (ต่อปี) หรือช่วยเหลือตามกำลังศรัทธา

รายนามผู้บริจาคเพื่อการศึกษาพระสงฆ์เยาวชน ปี 2548

งวดที่ 1    พระมหาจำเริญ  เขมวีโร และพระมหาปกานนท์  จำนวน100 ปอนด์ 

  คุณประไพ  พาร์   จำนวน 110 ปนด์

 คุณเพียรพร  วรไวย์  จำนวน 300 ปอนด์  เข้า-ผ่านบัญชีวัดพุทธวิหาร    

งวดที่ 2  คุณเพียรพร    วรไวย์  จำนวน 400  ปอนด์ 

งวดที่ 3   พระมหาปกานนท์  พุทธิเมธี    บริจาคจำนวน 600 ปอนด์

รายนามผู้บริจาคร่วมตั้งกองทุนประจำปี 2549

1.คุณมยุรี คุณณรงค์ มุสิกพงศ์   ร้านไทยพาวิเลี่ยน ประเทศอังกฤษ จำนวน 2,000 ปอนด์

2.คุณพรทิพย์ และครอบครัว จำนวน 50 ปอนด์        

3.คุณสุดารัตน์  จำนวน 30 ปอนด์            

 4.ท่านไม่ออกนามจำนวน 100 ปอนด์                        

 5.มูลนิธิแองโกล-ไทย ช่วย 1000 ปอนด์

กองทุนเพื่อการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรและเด็กกำพร้า
 
***
 

รายชื่อพระภิกษุสามเณรรับทุนการศึกษา

ณ. วัดดอนไผ่ ต.สีสุก อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา

ระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน พ.ศ. 2549

 

ที่

ชื่อ/ฉายา/นามสกุล

ที่อยู่

วัน/เดือน/ปี/เกิด

อายุ

ระดับการศึกษา

1.   

พระธงไชย  ธนปญฺโญ

วัดสามัคคี  ต.ในเมือง

อ.เมือง จ.นครราชสีมา

24/ก.ค./17

32

ปี.4

2.   

พระมหาวินัย  อุชุจาโร

วัดบึง ต.ในเมือง อ.เมือง

จ.นครราชสีมา

3/ต.ค./19

30

ปี.4

3.   

พระนิรุตติ์  คมฺภีรเมธี

วัดทุ่งสว่าง  ต.ในเมือง

อ.เมือง จ.นครราชสีมา

29/ต.ค./27

22

ปี.4

4.   

พระบุญปาน  อภิปุญฺโญ 

วัดพระนารายณ์มหาราช

ต.ในเมือง อ.เมือง

จ.นครราชสีมา

25/ส.ค./28

21

ปี.2

5.   

สามเณรพยุงศักดิ์  โสภาสาย

วัดสะแก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

8/มี.ค./29

20

ปี.2

6.   

สามเณรพรสวรรค์  ชัยสิมมา

วัดใหม่อมตรส เขตพระนครกรุงเทพ ฯ 10200

28/ม.ค./31

18

ปี.1

7.   

พระสุพันธ์  อภิปุญฺโญ

วัดทุ่งสว่าง  ต.ในเมือง

อ.เมือง จ.นครราชสีมา

18/ก.พ./15

33

ม.ปลาย

8.   

สามเณรเกษม  ก้อนโทน

วัดพระนารายณ์มหาราช

ต.ในเมือง อ.เมือง

จ.นครราชสีมา

21/ก.ย./31

17

ม.ปลาย

9.   

สามเณรสราวุฒิ  นาคเกษม

วัดบ้านกล้วย ต.พุมซา อ.เมือง

จ.นครราชสีมา

26/ม.ค./32

17

ม.ปลาย

10.           

สามเณรนุกุล  ทำนุ

วัดหนองแวง ต.ในเมือง

อ.เมือง จ.ขอนแก่น

19/มี.ค./32

17

ม.ปลาย

11.           

สามเณรอาทิตย์  ทุมมี

วัดบ้านกล้วย ต.พุดซา อ.เมือง

จ.นครราชสีมา

4/เม.ย./32

17

ม.ปลาย

12.           

สามเณรชัยยันต์  เวฬุวนารักษ์

วัดหนองแวง ต.ในเมือง

อ.เมือง  จ.ขอนแก่น

26/พ.ค./33

16

ม.ปลาย

13.           

นางสาวสุขุมาล  อรบุตร

31/3 ม.2 ต.มิตรภาพ

อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180

2/ส.ค./33

15

ม.ปลาย

ที่

ชื่อ/ฉายา/นามสกุล

ที่อยู่

วัน/เดือน/ปี/เกิด

อายุ

ระดับการศึกษา

14.           

สามเณรเมฆสุวรรณ  ข่าขันมาลี

วัดพระนารายณ์มหาราช

ต.ในเมือง อ.เมือง

จ.นครราชสีมา

27/พ.ค./31

18

ม.ต้น

15.           

สามเณรประสิทธิ์  แก้วละมุน

วัดหนองรังกา  ต.โครก-กรวด อ.เมือง

จ.นครราชสีมา

20/ก.ค./31

17

ม.ต้น

16.           

สามเณรวัชรินทร์  วงษ์ชาลี

วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก

จ.ราชบุรี

31/พ.ค./32

16

ม.ต้น

17.           

สามเณรประสิทธิ  อุดม

วัดอิสาน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

17/พ.ค./33

16

ม.ต้น

18.           

สามเณรศุภชัย  แสนตลาด

วัดอิสาน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

8/มี.ค./33

16

ม.ต้น

19.           

สามเณรสุทธิพัฒน์  นัยนแพทย์

วัดราชสีมาราม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

9/ม.ค./33

16

ม.ต้น

20.           

สามเณรจักรกฤษ  ทูลรัตน์

วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก

จ.ราชบุรี

7/มิ.ย./33

16

ม.ต้น

21.           

สามเณรศักดิ์ชาย  ศรีนอก

วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก

จ.ราชบุรี

27/ต.ค./33

16

ม.ต้น

22.           

สามเณรบุญนำ  ตะเคียน

วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก

จ.ราชบุรี

22/ก.พ./34

15

ม.ต้น

23.           

สามเณรวุฒิพงศ์  เลขนอก

วัดบึง ต.ในเมือง

อ.เมือง จ.นครราชสีมา

19/พ.ย./33

15

ม.ต้น

24.           

สามเณรถอมแสง  สมสวย

วัดพระนารายณ์มหาราช

ต.ในเมือง อ.เมือง

จ.นครราชสีมา

26/ต.ค./33

15

ม.ต้น

25.           

สามเณรคทาวุฒิ  ศรีจันทร์

วัดพระนารายณ์มหาราช

ต.ในเมือง อ.เมือง

จ.นครราชสีมา

7/มิ.ย./34

14

ม.ต้น

ที่

ชื่อ/ฉายา/นามสกุล

ที่อยู่

วัน/เดือน/ปี/เกิด

อายุ

ระดับการศึกษา

26.           

สามเณรชิโนรถ  วิริยกุลล

วัดศาลาเย็น ต.ในเมือง

อ.เมือง จ.นครราชสีมา

5/ก.ย./34

14

ม.ต้น

27.           

สามเณรสมประสงค์  ผายพิมาย

วัดพระนารายณ์มหาราช

ต.ในเมือง อ.เมือง

จ.นครราชสีมา

16/ก.พ./34

14

ม.ต้น

28.           

สามเณรกรกช  แม่นขุนทด

วัดทุ่งสว่าง ต.ในเมือง

อ.เมือง จ.นครราชสีมา

13/ม.ค./35

13

ม.ต้น

29.           

สามเณรธนากร  ผงสันเทียะ

วัดทุ่งสว่าง ต.ในเมือง

อ.เมือง จ.นครราชสีมา

8/พ.ย./35

14

ม.ต้น

30.           

สามเณรเทียนชัย  จันทร์หาญ

วัดหนองแวง ต.ในเมือง

อ.เมือง จ.ขอนแก่น

7/ก.ย.35

14

ม.ต้น

31.           

สามเณรวุฒิพงษ์  โศกเตี้ย

วัดบูรพ์ ต.ในเมือง อ.เมือง

จ.นครราชสีมา

26/ต.ค./34

14

ม.ต้น

32.           

สามเณรปัฐวี  นาราม

วัดหนองแวง ต.ในเมือง

อ.เมือง จ.ขอนแก่น

22/ต.ค./35

13

ม.ต้น

33.           

สามเณรพิชิต  ถูกจิตร

วัดช่องอู่ ต.จอหอ อ.เมือง

จ.นครราชสีมา

22/พ.ค./35

13

ม.ต้น

34.           

สามเณรบุญญวัตร  เปลี่ยนผึ้ง

วัดบึง ต.ในเมือง

อ.เมือง จ.นครราชสีมา

17/ก.ย./35

13

ม.ต้น

35.           

สามเณรดนุพร  กรวดนอก

วัดบึง ต.ในเมือง

อ.เมือง จ.นครราชสีมา

10/มิ.ย./35

13

ม.ต้น

36.           

สามเณรณัฐพงษ์  เลิกนอก

วัดบึง ต.ในเมือง

อ.เมือง จ.นครราชสีมา

1/ก.พ./35

13

ม.ต้น

37.           

สามเณรสมชาย  สมทิพย์

วัดบึง ต.ในเมือง

อ.เมือง จ.นครราชสีมา

3/มิ.ย./35

13

ม.ต้น

38.           

สามเณรสมบูรณ์  วังพรม

วัดบึง ต.ในเมือง

อ.เมือง จ.นครราชสีมา

9/มิ.ย./32

16

ม.ต้น

39.           

เด็กชาย วรพจน์  ฟักน่วม

บ้านหนองสะเดา ต.แก้งสนาม-นาง อ.แก้งสนามนาง

จ.นครราชสีมา

7/พ.ย./38

11

ป.5

 

 

 

 

ที่

ชื่อ/ฉายา/นามสกุล

ที่อยู่

วัน/เดือน/ปี/เกิด

อายุ

ระดับการศึกษา

40.           

พระมหาสุรธีร์  วรมงฺคโล

วัดสะแก ต.ในเมือง อ.เมือง

จ.นครราชสีมา

 

 

 

41.           

พระมหาพิชาติ  กิตฺติเมธี

วัดพายัพ ต.ในเมือง อ.เมือง

จ.นครราชสีมา

 

 

 

42.           

พระมหาปริญญา  ปริญาโณ

วัดพายัพ ต.ในเมือง อ.เมือง

จ.นครราชสีมา

 

 

 

 

 - ระดับอุดมศึกษา    -ระดับมัธยมศึกษาปลาย  7

- ระดับมัธยมศึกษาต้น 25  - ระดับประถมศึกษา  1

 

Educational Fund for Buddhist Monks

and Novices Lack of Opportunity

 

******

Problems

 

            Due to economic situations of Thailand, there have been a very large number of young people, especially those in rural areas, who are being lack of educational opportunity. Most of them cannot afford school fees. Thus, they are sent to learn and study Dharma at temple instead of going to schools. Anyway, temples are still short of funds for education. Therefore, Volunteer Monk Party has set up educational fund for these young people.

 

Objectives

 

 1. To help poor Buddhist monks and novices.
 2. To promote education and morality of young monks and novices who will become or take part in future of Thailand.
 3. To provide an opportunity for Buddhists and people of other religions who are sympathetic on the matter to perform their good deed and to accumulate their virtue.

 Project period

           

            9 Jan, 2001-2010

 

Originator of Project

 

            Pm Paganon, Mahachula Rural Development Volunteer Monk, 1997.

 

Project Committee

 

 1. Pra Mahapaganon Buddhimetee, diplomatic monk 7th, Aston Buddhavihara Temple, Birmingham, England.
 2. Pra Maha-uthai Pollatevo, Mahachula-asom Temple, Baan Nonkrathin, Payayen, Pakchong District, Nakorn Rajasima 30320.
 3. Khun Nujarin K.Landry 12 Av de Thonex 1225 Dhene-Bourg, Switzerland.
 4. Khun Varee and Mike Farrell 116 Southfield Rd., Waterloo W. Yorks, Huddersfield, HD5 8RJ.

 Operational Methods

 

 1. Survey and contact Buddhist monks and novices who have good behaviour and good academic records, but poor.
 2. Provide funds for these monks and novices.
 3. Follow up academic performance of fund grantees.
 4. Contact people who are interested and willing to donate.

Qualifications of Fund Grantee

 

 1. Buddhist monks and novices who have good behaviour and good academic records, but poor.
 2. Young monks and novices whose family is broken and poor or whose parents divorced and are poor.

 

How to donate: Contact project committee or fund grantees.

 

 1. Phra Mahapa Paganon  Tel.0044 -161 998 4550, Mobile .077 166 19984.

Email: watsriuk@hotmail.com

 

 1. Thailand : Pra Maha-uthai Pollatevo, Mahachula-asom Temple, Baan Nonkrathin, Payayen, Pakchong District, Nakorn Rajasima 30320 Thailand.Tel. 66-36-330-124.
 2. Siwalai  Bamroongnnok  BantoonSamakkeevidthaya  t.Ban Luem A. Banluem Nakhorn ratchasima
 3. Switzerland: Khun Nutjarin K. Landry 12 Av de thonex 1225 Dhene-Bourg, Switzerland Tel. 41-22-348-6556, Mobile. 41-797-570108

Amount of Donation

  

Study of Preliminary Dharma: 2,500 baht/scholarship or as preferred/any amount

Bali Level Study: 3,500 baht/scholarship (for 6 months) or as preferred/any amount

WAT SRIRATANARAM: STANDING ORDER MANDATE

WAT SRIRATANARAM, 18 Paulden Avenue, Baguley, Manchester, M23 1PD

 

Your Details

 

 

Your Bank Details

Title

 

To:

Bank/Building Society

Forename(s)

 

Address

Surname

 

 

Address

 

 

 

 

Post code

 

 

Sort Code

Postcode

 

Account name

 

 

 

Account number

Please pay the sum of every month / quarter / year

commencing on (please insert start date), until this order is cancelled in writing, to:

Lloyds TSB Bank plc, Stockport (309812) Branch. Sort Code:30-98-12                                                                                                                                               for the credit of:Wat Sriratanaram,  Account Number:1255450

 Sig-     nature:

 

Date:

Edit Text